Przedszkole publiczne nr 2 Miś Uszatek w Swarzędzu
Odpłatność za przedszkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

Odpłatność za przedszkole zbierana będzie w dniach od 11.07.-12.07.16r. (poniedziałek, wtorek) w godz. od 7:00-17:00.

Opłaty regulowane są za konkretną ilość zadeklarowanych dni dyżuru.

Nie ma zwrotów za dyżur w przypadku nieobecności dziecka.

Odpłatność jest już naliczona i można ją już regulować, ostateczny termin to 11 i 12 lipca.

 
Życzenia wakacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   
zyczenia_wakacyjne_1
 
Odpłatność za przedszkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

 

 

Odpłatność za przedszkole zbierana będzie w dniach od 13.06.-14.06.16r. (poniedziałek, wtorek) w godz. od 7:00-17:00.

 

Żywienie                                    154,00 zł

Eksploatacja

Za 5 godzin pobytu                      0,00 zł

Za 6 godzin pobytu                    22,00 zł

Za 7 godzin pobytu                    44,00 zł

Za 8 godzin pobytu                    66,00 zł

Za 9 godzin pobytu                    88,00 zł

Za 10 godzin pobytu                110,00 zł

Za 11 godzin pobytu                132,00 zł

Zdjęcia zgodnie z zamówieniem

W czasie odpłatności czerwcowej przyjmowane będą zapisy na dyżur letni w miesiącu lipcu.

Odpłatność w lipcu będzie naliczana za konkretną liczbę dni zadeklarowanych.

Proszę o przemyślane decyzje ponieważ nie ma zwrotów za dyżur!

Zwroty za czerwiec będą naliczone w miesiącu wrześniu z wyjątkiem dzieci, które kończą edukację przedszkolną, te zwroty będą uregulowane przy odpłatności lipcowej.

 
"Uzależnia mnie tylko sport" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   
Witamy, informujemy, że rusza kolejna edycja “Uzależnia mnie tylko sport” -  edycja wiosna 2016. Biegi w ramach Subregionu II odbędą się 12.06.2016 r. w gminie Swarzędz oraz 18.06.2016 r. w gminie Kostrzyn (Iwno). Podobnie jak w poprzednich edycjach aby wziąć udział w biegach należy wcześniej zapisać się w placówce, do której uczęszcza dziecko. Zgłoszenia rodziców wydrukowane, z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły/przedszkola należy dostarczyć do RED do dnia 06 czerwca 2016 r. Zapisy tylko i wyłącznie na załączonych drukach.
Druk do pbrania w plikach do pobrania - kliknij tutaj
Załącznik nr 1
DO REGULAMINÓW BIEGÓW W RAMACH KAMPANII  UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT – EDYCJA WIOSNA  2016 r. SUBREGION II (Swarzędz, Kostrzyn)
Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Regulaminu biegu w ramach kampanii pod nazwą „Uzależnia mnie tylko sport”. Zawiera on przepisy, do których przestrzegania zobowiązany jest każdy uczestnik biegów oraz organizatorzy odpowiedzialni za organizację biegów w danym regionie
Szczegółowe zasady przeprowadzania biegów w ramach kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”: I. TERMINY I MIEJSCE ORGANIZACJI BIEGÓW:
• Swarzędz12.06.2016 roku, (miejsce) Scena nad Jeziorem Swarzędzkim, ul Kosynierów 1, (godz)10.00-13.00 • Kostrzyn  18.06. 2016 roku, (miejsce) Iwno nad stawem, (godz) 14.00-17.00
1. W subregionie II odbędą się łącznie 2 spotkania, za organizację których odpowiedzialne będą wyżej wymienione gminy. W spotkaniach będą także uczestniczyć mieszkańcy innych samorządów (zaproszonych do wspólnego udziału), których przedstawiciele mają obowiązek zapoznać się Regulaminem. II. UCZESTNICY BIEGÓW 1. Uczestnikami biegów są dzieci oraz uczniowie z przedszkoli, szkół podstawowych, oraz gimnazjów, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków domów dziecka, przychodni terapeutycznych oraz innych podmiotów zajmujących się pracą z młodzieżą w zakresie profilaktyki uzależnień. 2. Każde przedszkole lub szkoła wystawia swój zespół lub zespoły. Organizator nie określa limitu osób, jakie mogą wystartować w biegach, z uwagi jednak na wielkość regionu, w którym będą one organizowane, zastrzega sobie możliwość ograniczenia zapisów. W takiej sytuacji o zakwalifikowaniu zespołu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeden zespół może być wystawiony przez kilka przedszkoli/szkół działających w porozumieniu – należy taką informację umieścić w formularzu zgłoszeniowym.
3. Każde przedszkole i szkoła leżące na terenie gmin organizatorów oraz zaproszonych przez nich gmin  w Wielkopolsce może zgłosić swój udział w biegu.
4. Każdy zespół składać się będzie z drużyn. Drużyny będą dwuosobowe. W skład drużyny wchodzić będzie zawsze jeden przedszkolak lub uczeń oraz jego rodzic lub opiekun prawny. Tylko w przypadkach losowych, za zgodą organizatora danego spotkania rodzinnego koordynator gminny może dopuścić zespół w innej konfiguracji.
5. Każdy zespół składać się będzie z 10 osób, a zatem z 5 drużyn (5 przedszkolaków lub uczniów oraz 5 rodziców/opiekunów prawnych. W skład zespołu może wchodzić jedna grupa przedszkolna bądź klasa szkolna. Ważne jest, aby dany zespół odpowiadał danej grupie wiekowej, zgodnie z kategorią wiekową biegu.
6. Zespół może składać się z mniejszej liczby osób niż 10, a zatem mniej niż 5 drużyn. Wówczas jednak zespół otrzyma na koniec danego biegu mniejszą liczbę punktów, a to może przełożyć się na niższą końcową punktację zespołu.
7. W przypadku zgłoszenia zespołu, którego liczba zawodników jest mniejsza niż 10 osób, istnieje możliwość dopisywania nowych zawodników w czasie trwania kampanii. Jednak nie dotyczy to zawodników, którzy wcześniej przypisani byli do innych zespołów.
8. Zespół nie może składać się z tzw. zawodników rezerwowych, co oznacza, że zespół nie może składać się  z większej liczby osób niż 10.
9. Chęć udziału w biegu zgłasza zawsze przedszkole lub szkoła, która znajduje się na terytorium danej gminy.   W każdym momencie trwania kampanii „Uzależnia mnie tylko sport” mogą dołączyć do niej nowe zespoły. 10. Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące grupy:
• A – Przedszkolaki - Grupa I
• B - Uczniowie szkół podstawowych - Grupa II - 6/7-8/9 lat
• C - Uczniowie szkół podstawowych - Grupa III – 10 -11 / 12 lat
• D – Uczniowie szkół gimnazjalnych - Grupa IV
III. ZASADY PUNKTACJI 1. W każdej gminie odbędzie się jedno spotkanie rodzinne, podczas którego odbędą się biegi.
2. Każdej drużynie zespołu będą przyznawane punkty za bieg. Każdy zespół otrzymuje 10 punktów za ukończenie biegu (co oznacza, że zespół składający się z 5 drużyn może otrzymać maksymalnie 50 punktów). Dodatkowo przyznane zostanie maksymalnie 15 punktów dla drużyny, której zawodnik osiągnął najlepszy czas w biegu, najlepsza drużyna otrzymuje więc 15 punktów dla swojego zespołu, następna 14 punktów, itd.
3. Zwycięzcą biegu jest zespół, którego wszystkie drużyny ukończyły bieg i zajęły w kwalifikacji ogólnej najlepszy wynik. Kolejne zespoły zajmują II, III, IV i V miejsce, itd.
4. Aby zespół został zakwalifikowany konieczne jest, aby wszystkie drużyny zespołu ukończyły bieg.
5. Po przeprowadzeniu wszystkich 2 biegów dokonuje się podsumowania i wyboru 3 najlepszych zespołów w danej kategorii wiekowej. 6. Zespół nie musi wziąć udziału we wszystkich biegach. Organizator zachęca i liczy na udział wszystkich zespołów w każdym biegu, jednak nieobecność na którymś z nich, nie skutkuje dyskwalifikacją, a jedynie utratą możliwych do zdobycia punktów. Dodatkowy walor akcji stanowi wprowadzenie obok idei rywalizacji elementów współpracy, szacunku i zaangażowania każdego członka zespołu. Od każdego uczestnika zależeć będzie sukces zespołu.
7. Po każdym biegu, zanotowane zostaną miejsca zawodników oraz przyznane punkty. Protokół zostanie podpisany przez opiekuna biegu, wskazanego przez koordynatora regionu, w którym odbywają się biegi. Dodatkowo protokół podpiszą wszyscy koordynatorzy gmin z subregionu  nr II (2 osoby). Jeżeli nie będzie któregoś z koordynatorów gminnych, podpis złoży upoważniona przez niego osoba. IV. NAGRODY GŁÓWNE na podstawie 2 biegów: 1. Zespół, który zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprzęt sportowy)  o wartości 300 złotych, przyznawany indywidualnie każdemu członkowi zespołu (10 voucherów x 300 zł).            2. Zespół, który zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprzęt sportowy)  o wartości 200 zł, przyznawany indywidualnie każdemu członkowi zespołu (10 voucherów x 200 zł).  3. Zespół, który zajął III miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzyma Voucher (bon towarowy na sprzęt sportowy)  o wartości 100 zł, przyznawany indywidualnie każdemu członkowi zespołu (10 voucherów x 100 zł).
4. Mając na uwadze walor edukacyjno-profilaktyczny kampanii, aby dany zespół mógł otrzymać nagrodę, musi jeszcze prawidłowo odpowiedzieć na minimum 3 pytania związane z profilaktyką uzależnień oraz sportem. Pytania będą przygotowane przez specjalistów i dostosowane do grup wiekowych uczestników. Za przeprowadzenie konkursów odpowiedzialny jest koordynator gminy, na terenie której odbywa się spotkanie rodzinne.
5. Oprócz nagród głównych organizator przewidział:
• specjalne koszulki dla zwycięzców każdej kategorii biegów (10 osób x 4 kategorie) podczas każdego spotkania rodzinnego (2 spotkania rodzinne),
• gadżety będące nagrodami w organizowanych podczas biegów konkursach, m.in. z zakresu profilaktyki uzależnień (np. opaski, kubki, koszulki, kredki, notesy),
• dyplomy dla wszystkich przedszkolaków i uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, którzy ukończą bieg podczas każdego ze spotkań rodzinnych,
• medale dla wszystkich uczestników biegów, którzy pojawią się na ostatnim biegu w subregionie. 6. Oprócz nagród określonych w Regulaminie oraz w Załączniku nr 1 organizator (gmina) może zagwarantować dodatkowe nagrody niezależnie od przewidzianych przez organizatora.
V. ZGŁOSZENIA 1. Każde przedszkole i szkoła, które będą chciały zgłosić zespół do uczestnictwa w biegu, zobowiązane będą do wypełnienia odpowiednich formularzy.
2. Formularze będą umieszczone na stronie www.uzalezniamnietylkosport.pl bądź u koordynatorów danej gminy/organizatora.
3. Szkoła lub przedszkole zgłaszające zespoły będą zobowiązane do zebrania pisemnych zezwoleń na bieg osób nieletnich oraz ich opiekunów. Zespół przystępujący do biegu będzie musiał przekazać zezwolenia organizatorom w dniu pierwszych zawodów.
4. Należy także wskazać imiennie opiekuna zespołu, który będzie się kontaktował z koordynatorem swojej gminy  i organizatorami.
5. Wypełnienie formularzy oznaczać będzie akceptację Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją biegu, w tym do umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej, publikacji wyników w mediach, umieszczania zdjęć. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Podstawowym celem organizacji biegów jest profilaktyka uzależnień w środowiskach młodzieżowych.
2. Organizator przewiduje imprezy współtowarzyszące biegom, w tym porady specjalistów oraz konkursy. 3. Każdy organizowany bieg będzie posiadał własny regulamin określający szczegółowo miejsce i czas rozgrywania zawodów. Niemniej niniejszy dokument stanowić będzie zawsze jego załącznik.  4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do gminy/organizatora.

 
Uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

2016_plakat_dzien_mamy_i_taty_wszystkie_grupy

 
Festyn Rodzinny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

 

festyn_2016_new_k

 
Ogłoszenie - wycieczka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice!

Mając na względzie dobro Państwa dzieci i prognozowane bardzo złe warunki atmosferyczne zaplanowana na dzień 26.04.2016r. wycieczka zostaje odwołana!

Wycieczki odbędą się w innym terminie wg n/w harmonogramu:

Grupy od I-IV – wyjazd 05.05.2016r. Klimkowa Osada Cicha Góra;

Grupa V – wyjazd 09.05.2016r. Traperska Osada

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wycieczek zostaną zamieszczone odrębnym ogłoszeniem.

 
"Dwujęzyczne Dzieci" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   
dwujezyczne_dzieci_certyfikat_do_6_2016
 
Wygraliśmy :) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

ZAWIADOMIENIE

Drodzy Rodzice!

Miło jest nam Państwa zawiadomić, że nasze Przedszkole zdobyło I MIEJSCE w konkursie na najpiękniejszą zewnętrzną dekorację świąteczną w kategorii instytucja!

Dziękujemy Wszystkim, którzy nas wsparli oddając głos na naszą placówkę!

Wręczenie nagrody (bon o wartości 700,00 zł na zakup sprzętu RTV lub AGD) zostanie wręczony 19 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz!

Jeszcze raz dziękujemy

Dyrektor, Dzieci i Pracownicy Przedszkola

 
Szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci z powiatu poznańskiego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych

wśród dzieci z powiatu poznańskiego

 

 

1. Program skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2007-2013 mających na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego, zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego, za wyjątkiem dzieci, które są objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przyjęły wcześniej co najmniej 1 dawkę szczepionki przeciwko zakażeniom pneumokokowym.

Więcej…
 
WYPRAWKA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

-obuwię na zmianę (kapcie na jasnym spodzie, na rzep, gumkę) bez metalowych klamerek;

-chusteczki higienieczne w kartoniku 100szt.(jedna paczka na miesiąc);

-chusteczki nawilżone (jedna paczka na miesiąc) takich firm jak: Nivea Toddies, Rossmann Lilliputz, TAMI Hygiene ( prosimy kupować tylko takie, które można spłukiwać w toalecie- biodegradowalne);

-teczka z gumką na prace plastyczne;

-pasta do zębów, szczoteczka i kubek ( dla 3-latków od II półrocza);

-strój gimnastyczny w worku z materiału: koszulka na krótki rękaw, krótkie spodenki (wszystkie grupu oprócz 3-latków);

-rzeczy na przebranie w worku z materiału: koszulka, spodnie, skarpetki, majtki;

-fartuszek (wszystkie grupy z wyjątkiem 6-latków);

-kalosze i peleryna ( zostawione na stałe w przedszkolu);

-pościel 200x90 (na koc) oraz 40x50 ( na poduszkę), piżama (tylko dzieci śpiące);

 

Prosimy nie kupować wyprawki plastycznej.

Wszystkie rzeczy dziecka prosimy dokładnie podpisać.

Dzieci w naszym przedszkolu używają tylko ręczników papierowych, które zostaną zakupione przez placówkę.

 
Prezentacja Przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

Aby pobrać i obejrzeć prezentację przygotowaną na 30-lecie naszego Przedszkola zapraszam tu: 30-lecie.

Załącznik: 30 lat.wmv

Pozdrawiam Agnieszka Graj

 

Zegar

Ulti Clocks content

Imieniny

Wczoraj: Emilii Jerzego
Dzisiaj : Luizy Ludwika
Jutro: Marii Zefiryny

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Redakcja

Witrynę adminstruje: Agnieszka Graj Małgorzata Wiedemann