Rekrutacja
Harmonogram podpisywania umów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

Harmonogram podpisywania umów korzystania z usług przedszkola

na rok szkolny 2015/2016

27.05.2015r. (środa) w godzinach od 8:00-17:00 – ROCZNIK 2012

28.05.2015r. (czwartek) w godzinach od 8:00 -17:00 – ROCZNIK 2011, ROCZNIK 2010

29.05.2015r. (piątek) w godzinach od 8:00-15:00 wszystkie w/w roczniki, których rodzice nie podpiszą w wyznaczonych w/w terminach.

Do podpisania umowy wystarczy jeden z rodziców, prawnych opiekunów z dowodem osobistym.

Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z usług przedszkola.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest podpisanie umowy w innym terminie po ustaleniu tego faktu z dyrektorem przedszkola. 

 
Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Graj   

Informacja ze strony Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz ws naboru do przedszkoli:

Od 2 do 31 marca 2015 r. odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Swarzędz. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną - adres: swarzedz.przedszkola.vnabor.pl
Wnioski należy rejestrować pod wskazanym adresem internetowym, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Tegoroczny nabór dotyczy dzieci z roczników 2010 - 2012, zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe określone w uchwale Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Ważna informacja dla rodziców dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu:
Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2011) w terminie od 23 do 27 lutego 2015 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 (nowelizacja ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7)

 
Harmonogram rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

(nowelizacja ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7)

 

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

23 lutego 2015 r.

27 lutego 2015 r.

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2011).

2 marca 2015 r., godz. 8:00

31 marca 2015 r.,

godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 - 2012.)

17 kwietnia 2015, godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2015 r.,

godz. 10:00

27 kwietnia 2015 r.,

godz. 15:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

15 maja 2015 r., godz. 10:00

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

15 maja 2015 r.

22 maja 2015 r.

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

26 maja 2015 r.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

1 czerwca 2015 r.

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

 

8 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania.

 

 
Deklaracja kontynuacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

Szanowni Rodzice!

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do naszej placówki i będą kontynuować wychowanie przedszkolne zobowiązani są do złożenia wypełnionej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (kliknij tutaj by pobrać) lub w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do dnia 27.02.2015 r.

Nie złożenie w/w deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2 "Miś Uszatek".

 

 
Zasady rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Wiedemann   

ZASADY REKRUTACJI PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKONYCHW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oparte są na nowelizacji ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem swarzedz.przedszkola.vnabor.pl następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2010-2012 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pięcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci czteroletnie.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

 

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata*

60

Niepełnosprawność kandydata

60

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata piecza zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. - 1 pkt.

Max. 6

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących albo dziecko wychowywane przez jednego pracującego rodzica/opiekuna.

15

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2015/2016 edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

5

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

  1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny.
  3. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  4. Dokument potwierdzający objęcie dziecka  pieczą zastępczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).
  5. Potwierdzenie zatrudnienia z zakładu pracy rodziców/opiekunów dziecka albo zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka wydane przez uczelnię – szkołę, lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  6. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki;
  7. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, tzn. wady rozwojowe, alergie pokarmowe, stałe choroby.

 

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

W przypadku zadeklarowania zbyt małej liczby dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci pięcioletnie) oraz dzieci czteroletnich w danej placówce, zastrzega się prawo utworzenia oddziału przedszkolnego dla tej grupy wiekowej w innej placówce przedszkolnej.

 
Więcej artykułów…


Zegar

Ulti Clocks content

Imieniny

Wczoraj: Jaromira Justa
Dzisiaj : Magdaleny Bogumily
Jutro: Karola Ferdynanda

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Redakcja

Witrynę adminstruje: Agnieszka Graj Małgorzata Wiedemann